Verenigingsbijdrage

Achtergrond

Crackerjacks hoort met zo’n 500 leden bij de grootste basketballverenigingen van Nederland. Dat is prachtig. Tegelijkertijd zijn er met zoveel leden, en in potentie nog meer vrijwilligers, meerdere knelpunten merkbaar in de organisatie. Voor sommige rollen en vrijwilligerstaken, zoals trainers, commissies, bardienst en voor scheidsrechters bijvoorbeeld bestaat al enkele jaren krapte in de bezetting. Dat is jammer. Zo worden activiteiten niet altijd goed ingevuld en zijn sommige vrijwilligers ook nog eens te zwaar belast omdat zij meerdere taken tegelijk vervullen. Op de langere termijn is dat niet houdbaar weten we en dat vraagt om een oplossing. Het invoeren van een verenigingsbijdrage kan een effectieve manier zijn om meer vrijwilligers te verbinden en om er samen voor te zorgen dat de rollen en taken goed worden ingevuld waardoor de vereniging duurzaam soepel draait.   

Vereniging

Om nog maar eens te benadrukken. Het belangrijkste element van basketballvereniging Crackerjacks is het woord ‘vereniging’. Dat staat voor samen, bij elkaar, met elkaar, actief zijn rondom basketball. Zowel (jeugd)spelers, senioren als ouders/verzorgers. Samen zijn we sterker en vormen we een vereniging waarin alle leden meedoen. Dat vraagt om inzet op talenten en een actieve bijdrage van ouders/verzorgers/spelers. Op die manier zorgen we ervoor dat Crackerjacks een sterke vereniging blijft en voor nu en in de toekomst over voldoende vrijwilligers beschikt om de ambities waar te maken.  

Verenigingsbijdrage

We hebben met elkaar onderzoek gedaan naar het uitbreiden van het aantal vrijwilligers en dat levert een voorstel voor het invoeren van een verenigingsbijdrage op. In dat voorstel wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 aan het einde van het seizoen een bijdrage in rekening gebracht die afhankelijk is van het wel of niet leveren van een bijdrage aan de vereniging in de rol van vrijwilliger

Rollen en taken

Alle leden en/of hun ouders/verzorgers kunnen de vrijwilligersbijdrage terugverdienen door het behalen van het minimaal aantal bepaalde verenigingspunten tijdens het seizoen. Het behalen van deze punten kan door: 

  1. Vervullen van een vrijwilligersfunctie gedurende het seizoen (rol) zoals bijvoorbeeld coördinator, trainer/coach, bestuur;
  2. Inzet voor incidentele diensten (taak) zoals bijvoorbeeld bardienst, scheidsrechter, zaalwacht of tafeljury. 

De vereniging evalueert ieder seizoen de ‘puntwaarde’ van een rol en een taak. Het is te zien als een soort beurs. Wanneer er bijvoorbeeld ruim voldoende vrijwilligers zijn voor een taak gaat de puntwaarde van de taak omlaag en andersom. Daarnaast kunnen rollen en taken wat wijzigen door de ontwikkeling van de vereniging. Wanneer je een rol vervult, ben je vrijgesteld van de verenigingsbijdrage

Je kunt je aanmelden voor een rol of het vervullen van een taak bij de vrijwilligerscommissie (momenteel bezet door bestuursleden en TC). Er is altijd wat te doen!
Kijk ook bij de vacatures of er een rol of taak is die je aanspreekt!

Bij de inschrijving als lid van Crackerjacks kun je aangeven of je voorkeur hebt voor een bepaalde rol of taak. Je kan ook aangeven dat je afziet van een rol of taak.  Dat laatste geldt niet voor de taak van scheidsrechter of tafeljury, dat is een vast onderdeel van ieder competitie-spelend lid vanaf U14.

Uitvoering

De uitvoering van rollen en taken verloopt via de coördinatoren van de diverse commissies binnen Crackerjacks.

  • Voor een rol stelt de verantwoordelijk coördinator periodiek een lijst op met actieve vaste vrijwilligers en die wordt bijgehouden in Sportlink. 
  • Voor taken richt Crackerjacks een digitale omgeving in waar elk lid de uitgevoerde taak of activiteit kan registreren.

Na het uitvoeren van de taak of activiteit wordt dit door de verantwoordelijk coördinator digitaal goed gekeurd. Wanneer de verenigingspunten behaald zijn door het verrichten van een rol of verschillende taken wordt de verenigingsbijdrage aan het einde van het seizoen niet geïnd door Crackerjacks. Crackerjacks kiest er bewust voor om de verrekening aan het einde van het seizoen te doen, om te voorkomen dat de leden onnodig financieel belast worden gedurende het verloop van het seizoen.

Wanneer leden de verenigingsbijdrage niet betalen of structureel hun rol of taak niet invullen gaan we in gesprek. Dat kan als consequentie hebben dat we een speler schorsen en/of zelfs de spelerspas innemen.

De opbrengst

De belangrijkste opbrengst van de verenigingsbijdrage is wat ons betreft een sterke vereniging met veel betrokken vrijwilligers die actief bijdragen aan de organisatie van alle activiteiten. De verenigingsbijdrage vertaalt zich daarnaast ook in een financieel bedrag. Het bedrag wat overblijft van de verenigingsbijdrage komt altijd ten goede aan de vereniging Crackerjacks. 

Het budget wat op deze manier ontstaat kan worden aangewend voor bijvoorbeeld:

  1. Aanschaf van materialen of faciliteiten om rollen en taken eenvoudiger uit te voeren;
  2. Organiseren van verenigingsactiviteiten voor vrijwilligers;
  3. Vergoeden van de uitvoering van extra of vervangende taken of activiteiten als iemand dat op eigen verzoek doet. 

Voorbeeld 1: een (jeugd)lid heeft aan alle voorgeschreven taken voldaan, maar vindt het leuk om gedurende een speeldag in te vallen bij verzuim van een ander lid.

Voorbeeld 2: Een aantal (jeugd)leden vindt het leuk om bijdrage te leveren en zo iets extra te verdienen ter vervanging of bovenop een bijbaan.

De uitwerking van de regeling om extra inzet te vergoeden wordt nader uitgewerkt. Deze vergoeding kan in geld of bijvoorbeeld als bartegoed.

In het eerste seizoen dat we de verenigingsbijdrage toepassen zullen we vanzelfsprekend beperkte uitgaven doen. Vooral omdat we pas een eerste periode helder hebben hoe het financieel uitpakt. 

Goedkeuring en communicatie

Om de verenigingsbijdrage in te voeren is goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gevraagd op dit voorstel. Op 11 juni 2022 is deze verenigingsbijdrage door een meerderheid van stemmen aangenomen.

Na afloop van het eerste seizoen met de verenigingsbijdrage wordt de regeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld op basis van de leerpunten.