Voorwaarden en privacy


Voorwaarden lidmaatschap

Bij het aangaan van een lidmaatschap van Crackerjacks is er een aantal zaken waar je kennis van moet nemen

 • Bij het aangaan van een lidmaatschap behoort contributie. Informatie over de contributie en de opbouw kunt u hier vinden.
 • Contributie-inning gebeurt 8 maal per jaar via automatisch incasso. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de penningmeester
 • Zaken omtrent lidmaatschap dienen ten alle tijden via de ledenadministratie te verlopen. Denk hierbij onder andere aan verhuizen en opzeggen. E-mailadres: ledenadministratie@crackerjacks.nl
 • Opzeggen van het lidmaatschap kan per half seizoen in verband met inschrijving bij de Nederlands Basketball Bond. Zie hier voor meer informatie hierover.
 • Bij aanmelding word je opgenomen in ons ledenadministratiesysteem welke is gekoppeld aan de administratie van de NBB.
 • Bij het aanmelden schrijf je je automatisch in voor onze mailinglijst. Afmelden voor de mailinglijst kan via secretaris@crackerjacks.nl.
 • Bij aanmelding ga je akkoord met het gebruik van je volledige naam bij interne communicatie namens de vereniging. Denk hierbij aan het indelen van taken zoals tafeljury en fluiten.

Bij de jeugd kun je kiezen voor recreatief of competitief lidmaatschap. Alleen als competitief lid mag je wedstrijden spelen bij de NBB.
Voor leden onder de 12 jaar is er de Eemlandcompetitie. Omdat deze niet verbonden is aan de NBB is inschrijving als recreatief lid voldoende.

Voor senioren is er bij recreatief lidmaatschap de keuze tussen verenigingslid en bondslid. Alleen in het laatste geval is het mogelijk om in te vallen bij competitiewedstrijden tot een maximum van 3 keer per seizoen.

Met betrekking tot de competitie is er een aantal verwachingen dat aan het lid (of de ouder/verzorger daarvan) gesteld wordt:

 • Wedstrijdspelende leden vanaf 14 jaar worden bij toerbeurt ingezet voor taken als zaalwacht (minimaal 17 jaar) en tafeljury (het bijhouden van score, fouten en tijd bij thuiswedstrijden).
 • Wedstrijdspelende leden vanaf 16 jaar worden tevens ingezet als scheidsrechter bij thuiswedstrijden. Crackerjacks organiseert hiervoor scheidsrechterscursussen. De kosten van deze cursus worden betaald door de club en zijn verplicht om te volgen door de leden.
 • Bovengenoemde taken worden toebedeeld door onze planner. Indien men verhindert is, dient men zelf vervanging te regelen.
 • Indien deze taken niet uitgevoerd worden, kunnen hier sancties uit voortkomen. Omdat door het niet uitvoeren van taken teams problemen ondervinden bij het spelen van de wedstrijden, kunnen deze sancties leiden tot schorsing voor één of meerdere wedstrijden.


Privacybeleid Crackerjacks

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die basketbalvereniging Crackerjacks (hierna: ‘CJ’ ) verwerkt van haar leden (ook ouders, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van CJ, of om een andere reden persoonsgegevens aan CJ verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CJ, p/a Panfluitstraat 26, KvK nummer 40506389. CJ is in dit kader bereikbaar via penningmeester@crackerjacks.nl.

 1. Welke gegevens verwerkt CJ en voor welk doel
  1.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  b) adresgegevens en eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  d) overige persoonsgegevens die nodig kunnen zijn voor CJ zoals social media accounts

  1.2 CJ verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  – je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele mutaties zoals het aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van instanties (NBB bijvoorbeeld), voor de verstrekking van door jou aangevraagde informatie of voor het verwerken van eventuele van jou verkregen informatie
  – je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over wedstrijden en activiteiten van CJ
  – je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van contributie en eventuele andere zaken zoals een aanvullende cursus of training te voldoen
  – inschrijving en lidmaatschap bij sportbond NBB
  – naam in combinatie met team wordt gebruikt voor communicatie van taken gerelateerd aan het lidmaatschap
  – naam in combinatie met geboortedatum wordt gebruikt voor interne communicatie van verjaardagen

  1.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je eventueel te vragen naar je ervaringen met CJ en je te informeren over de ontwikkelingen. CJ verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 2. Email berichtgeving en opt-out
  CJ gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over wedstrijden en activiteiten en andere interessante informatie vanuit CJ. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Uitzondering daarop is communicatie die vanuit CJ verplicht is zoals informatie omtrent een algemene ledenvergadering.
 3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CJ passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en maakt CJ gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 4. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
  4.1 Via de ledenadministratie van CJ kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te (laten) wijzigen of te verwijderen. CJ zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

  4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld onder 2, kan je eveneens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens via penningmeester@crackerjacks.nl.

  4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop CJ je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

  4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de ledenadministratie via ledenadministratie@crackerjacks.nl.
 5. Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd en eventuele wijzigingen worden (hier) via de CJ website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.