Regels en beleid

Foto- en videomateriaal

Tijdens evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Crackerjacks is de kans reëel dat er foto- en video-opnamen worden gemaakt.

Het uitgangspunt van Crackerjacks is dat er voor iedereen een veilig en verantwoord sportklimaat moet zijn. Crackerjacks erkent dat er situaties kunnen zijn waarbij het onwenselijk is dat iemand herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Als basketbalvereniging kunnen wij echter geen aansprakelijkheid dragen voor dergelijke situaties. Om die reden wijzen wij bezoekers van onze evenementen bij de entree van de accommodatie op de kans dat er foto- of video-opnamen worden gemaakt waarin zij herkenbaar in beeld kunnen komen. Door het betreden van de accommodatie/het evenement accepteert de bezoeker deze kans.

Gedragsregels voor vrijwilligers

Crackerjacks heeft onderstaande gedragsregels opgesteld teneinde een veilig sportklimaat te creëren.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de minderjarige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale uitingen.
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (minderjarige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Wij zien het graag als vanzelfsprekend dat hoewel dit document opgesteld is met onze vrijwilligers als onderwerp deze gedragsregels ook de andere kant op werken. Onze vrijwilligers staan voor hun plezier en in hun vrije tijd voor eenieder klaar en wensen niet dat zij op wat voor manier onrecht aangedaan wordt.

Voor alle gevallen waarin een lid van onze vereniging zich niet fijn voelt, hebben wij een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hier kan iedereen terecht die zich op welke wijze dan ook niet prettig voelt door een gebeurtenis bij onze vereniging. Voor meer informatie hierover kun je hier terecht.